وعده‌های دروغ!


1454 بازدید

وعده‌های دروغ!
به: بخش 322 تاریخ: 15/3/45
از: 300 الف شماره: 251 ـ 300 الف
موضوع: مجلس شورای ملی
در جلسه دیروز (سه‌شنبه 10 خرداد) که به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید موضوع جالب سئوال آقای عیسی مبارکی از وزارت آب و برق راجع به ساختن سد باهر کلات در بلوچستان بود.
نامبرده که حتی سواد خواندن و نوشتن او کمتر از ششم ابتدائی است موقع خواندن سئوال که معلوم بود برای او نوشته‌اند دچار زحمت و لکنت زبان شد و این امر باعث خنده شدید نمایندگان و حتی تماشاچیان در جلسه گردید.
بعد هم در ضمن صحبت گفت که چون من نماینده محلی هستم از وضع محل اطلاع دارم و چون این امر اشاره بود به اینکه عده‌‌ای از نمایندگان محلی نیستند باز صحبت او سرو صدا ایجاد کرد و موضوع جالب دیگری که گفت این بود که اظهار داشت همیشه به مردم دروغ گفته است به علت اینکه اولیای دولت به او وعده دروغ داده‌اند و البته این امر هم باعث خنده نمایندگان و عصبانیت آقای محسن خواجه‌ نوری لیدر فراکسیون حزب ایران نوین شد زیرا یکی از اعضای فراکسیون و حزب ایران نوین یعنی آقای مبارکی صریحاً گفت که دولت به او وعده دروغ داده است.
بررسی و بهره‌برداری گردید و در پرونده‌های مربوطه بایگانی گردید در پرونده 258 ر ـ ی بایگانی شود.