محمد رضا پهلوی و برژنف دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ، تهران ( آبان ۱۳۴۲ )


3696 بازدید

محمد رضا پهلوی و برژنف دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ، تهران ( آبان ۱۳۴۲ )