هژبر یزدانی عامل ورشکستگی بانک صادرات


2094 بازدید

گزارشگر ساواک در سند زیر، هژبر یزدانی را عاملی برای ورشکست کردن بانک صادرات قلمداد کرده است.


هژبر یزدانی عامل ورشکستگی بانک صادرات