خودداری از پرداخت دین


1762 بازدید

خودداری از پرداخت دین


16/1/1344

ریاست معظم سازمان امنیت سمنان

محترماً اینجانب همت سیفعلیان ساکن سنگسر با نهایت احترام خاطر مبارک را معطوف می‌دارم‌. چون اینجانب طبق مستندات مثبته (سفته‌) که برابر قانون سند رسمی محسوب است مبلغ ده هزار تومان وجه از اصل و با فرع انقضا مدت از آقای پرویز ثابتی فرزند حسین ثابتی کارمند سازمان امنیت مرکزی طلب‌کارم آنچه از روی اصول و قواعد پس از انقضای سر رسید و واخواستهای بانکی کراراً مطالبه وجه مزبور را از ایشان نمودم ولی مشارالیه تمام را بدفع‌الوقت و تسامح و تعلل به امروز و فردا گذرانده و از تأدیه دین خودداری نمودند. تا اینکه به ناچار مبادرت به تقدیم دادخواست به مقامات صالحه نموده و حکم آن هم به نفع اینجانب صدور یافته است‌. چون بدهکار کارمند سازمان مقدس امنیت است به واسطه احترام آن سازمان و حفظ مقام بدهکار همیشه به طور ملایمت و خوبی آنچه لازمه آن بوده را به نامبرده رفتار نمودم ولی مشارالیه از رفتار شایسته‌ام سوءاستفاده می‌نماید و از تأدیه بدهی خود خودداری می‌نماید. اینک با حفظ احترام سازمان مقدس امنیت جریان را به استحضار آن مقام معظم می‌رسانم که ترتیبی داده شود وجه مزبور به وسیله بدهکار به اینجانب مسترد گردد تا به دعاگویی آن ریاست معظم مشغول بوده باشم‌. با تقدیم احترامات فائقه - همت سیفعلیان‌.

امضا

رونوشت برابر اصل است