بازدید آیت الله خامنه ای از موسسه اطلاعات


1653 بازدید

بازدید آیت الله خامنه ای از موسسه اطلاعات


تشییع جنازه - میدان بهارستان

تشییع جنازه - میدان بهارستان

تشییع جنازه - میدان بهارستان

تشییع جنازه - میدان بهارستان

تشییع جنازه - میدان بهارستان