آن سفر کرده...


سند پیش روی گزارش منبع ساواک مربوط به هفتم خرداد 1344 درباره سخنرانی شخصی به نام رهبر است که در سخنرانی خود ضمن انتقاد به وضعیت نا امنی موجود در جامعه برای سلامتی امام دعا و بر دشمنان او نفرین می کند .

متن سند به شرح ذیل است:

تاریخ: 44/3/07
موضوع: جلسه روضه خوانی
 
ساعت 2200 به روضه منزل حسنعلی رحیمی رفتم. رهبر به منبر رفت و گفت دهان ما را بستهاند و ما حرف نمیتوانیم بزنیم. میگفت ای امام زمان خودت میدانی که ما هر چه میخواهیم بگوییم. در زمان قدیم شبها مغازه ها را باز میگذاشتند و میرفتند و سگها مغازه ها را می پاییدند و سگها امنیت را برقرار میکردند. ولی حالا که تمدن پیدا کرده ایم یک آدم میتواند چند هزار نفر را به کشتن بدهد. اسم او هم آدم است. در خاتمه روضه به علما دعا کرد و به دشمنان خمینی نفرین نمود. وی میگفت 

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست ـ    هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
در انفرادی رهبر
3/9 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
آن سفر کرده...