شرکت نخست‌وزیر در محفل بهاییان


2842 بازدید

شرکت نخست‌وزیر در محفل بهاییان
شماره گزارش: 7651/ه‍
تاریخ گزارش: 20/2/50
موضوع: فعالیت بهائیان ده‌بید
شب 2/2/50 جلسه بهائیان ده‌بید در منزل امراله رفاهی تشکیل گردید. آقای عزیزاله [ناخوانا] مبلغ و رابط بین محفلهای شیراز و ده‌بید سخنرانی کرد و در مورد آزاد شدن بهائیت و استقلال و رسمیت پیدا کردن بهائیت مطالبی بیان نمود. نامبرده سپس اشاره به حقوق معلمان و درآمد نفت و تیراندازی به سپهبد فرسیو نمود. سپس اشاره به شرکت کردن جناب آقای نخست‌وزیر در محفل بهائیت در روز عید رضوان و همکاری دولت در شهرستانها نسبت به فرقه بهائیت کرد.
نظریه یکشنبه. اظهارات شنبه مورد تأیید است. دریائی
نظریه چهارشنبه. نظریه یکشنبه مورد تأیید است.
نظریه 7/ه‍ . نظر چهارشنبه مورد تأیید است.