توزیع نشریات اسرائیلی در خوزستان


2920 بازدید

توزیع نشریات اسرائیلی در خوزستان
به: تیمسار ریاست ساواک تاریخ: 10/4/49
از: اداره کل هشتم
توزیع نشریات اسرائیل در خوزستان

ساواک خوزستان طی گزارش شماره 10567/و ــ‌24/4/48 اعلام داشته بود که تعدادی نشریات تبلیغاتی اسرائیل و بولتنهای ستاره صلح اسرائیل به نام افراد مختلف در خوزستان واصل می‌گردد، ضمن ترجمه این نشریات معلوم گردید که مندرجات آنان به منظور آگاهی مردم از ترقیات اسرائیل و جلب توریست بوده و رویدادهای مربوط به جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در آن درج گردیده است.
از طرفی بولتنهای دیگری نیز از طرف روزنامه ستاره شرق به نام اخبار اسرائیل به زبان فارسی منتشر و به ‌آدرس افراد مختلف در خوزستان ارسال می‌گردد.
چون امکان دسترسی عوامل کشورهای عربی در جنوب کشور به این نوع نشریات می‌رفت، لذا از طریق ساواک خوزستان اقدام گردید که از پخش این نوع نشریات جلوگیری و مراتب به منظور هرگونه اقدام به اداره کل سوم اعلام گردید.
اخیراً ساواک خوزستان اعلام داشته که این نشریات از طریق صندوق پستی شماره 1917 تهران برای افراد در خوزستان ارسال می‌گردد و تقاضا شده که ترتیبی اتخاذ شود که جلوی انتشار این قبیل نشریات در مرکز گرفته شود.
با توجه به اینکه صندوق پستی اشاره شده متعلق به آقای ربیع مئیر عزری نماینده اسرائیل در ایران می‌باشد مراتب جهت استحضار و صدور هرگونه اوامر مقتضی به عرض می‌رسد.
نسخه‌ یکم این گزارش با ضمائم مربوطه به معاونت دوم تحویل گردید. 10/4/49