تلاش ساواک در جهت ایجاد شایعه در بین مردم بر ضد آیت الله گلپایگانی


2250 بازدید

تلاش ساواک در جهت ایجاد شایعه در بین مردم بر ضد آیت الله گلپایگانی
درباره : آیت‏اله گلپایگانى عطف به شماره 1184/21 ـ 31/2/48

از : اداره کل سوم تاریخ 10/3/48

به : ریاست ساواک قم شماره : 1334/316

خواهشمند است دستور فرمائید توسط منابع مربوطه بین مردم شایع نمایند نامبرده بالا علیرغم وظیفه دینى و میهنى خود از هرگونه اقدامى در زمینه رفع مزاحمت از ایرانیان مقیم عراق و زوار ایرانى خوددارى مى‏نماید و منافع شخصى خود را بر وظائف شرعى و ملى ترجیح مى‏دهد و نتیجه را اعلام نمایند.1

مدیر کل اداره سوم. مقدم

از طرف ثابتى 8/3/48

اوانى 8/3/48

رئیس بخش 316 ـ ازغندى2

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

بایگانى شود ـ اوانى1ـ براى توضیح مفاد این سند به پاورقى اسناد 1184/21 ـ 31/2/48 و 1352/316 ـ 11/3/48 رجوع کنید.

2ـ منوچهرى معروف به دکتر با نام مستعار ازغندى از شکنجه‏گران معروف ساواک مى‏باشد. شهید حجه‏الاسلام والمسلمین آشیخ فضل‏اللّه‏ مهدیزاده محلاتى در خاطرات خود منوچهرى را قاتل شهید آیت‏اللّه‏ سعیدى معرفى مى‏کند. منوچهرى، فردى بى‏رحم، قوى و چاق بود، جاى بریدگى و جراحت روى گونه راست و پائین خط ریشش به طول 4 سانتیمتر وجود داشت. او در اذیت و آزار و شکنجه مبارزان و مخالفان رژیم ستمشاهى پهلوى یک جلاد به تمام معنا بود.