رشوه 200 میلیون تومانی به «نیک‌پی»


2292 بازدید

رشوه 200 میلیون تومانی به «نیک‌پی»
به: 321 تاریخ: 1/5/51
از: 20ه‍ 24 شماره: 56104/ 20 ه‍ 24
موضوع: زمین‌های خارج محدوده
اخیراً شایع شده صاحبان بسیاری از اراضی و زمین‌های غرب و شمال غرب تهران که غالباً کلیمی هستند به منظور ترقی قیمت زمین‌های مربوطه که فعلاً در خارج از محدوده است قصد دارند ضمن تبانی مبلغ دویست میلیون ( 000/000/200 تومان) به آقای نیک‌پی شهردار تهران رشوه داده تا زمین‌‌ها را جزو محدوده شهر تهران بیاورند و از طرف افراد ناشناسی این موضوع جهت اطلاع در نامه‌های بدون امضاء برای بعضی ازمقامات و شخصیت‌های مملکتی ارسال گردیده است.
توضیح و نظریه یکشنبه:
یک برگ فتوکپی نامه مزبور که به عنوان آقای دکتر جهانشاهی رئیس کل بانک مرکزی ایران واصل گردید به پیوست تقدیم می‌شود.
نظریه چهارشنبه: تعیین صحت خبر احتیاج به تحقیق بیشتری دارد. اسفند.