وظیفه ملی توأم با ترس‌


1894 بازدید

وظیفه ملی توأم با ترس‌
درباره: سالروز 15 بهمن
پیرو شماره 13553 / 12 ه‍ ـ 20/11/53

برابر اعلام ساواک سقز به مناسب سالروز 15 بهمن و به شکرانه رفع خطر از وجود شاهنشاه آریامهر در شهرستان مزبور از طرف کارمندان دولت و فرهنگیان و اصناف در مسجد جامع مراسم دعا و نیایش ترتیب یافته و به همین مناسبت مقاله مبسوطی از طرف ملا محمد شیخ‌ الاسلامی پیرامون واقعه 15 بهمن با اشاره به موضوع کشور عراق و نحوه رفتار حکام بعثی نسبت به اکراد و قتل علما شیعه قرائت که فوق‌العاده مورد توجه واقع و در روحیه مستمعین اثر مطلوبی به جای گذاشته است. (دو برگ رونوشت مقاله مزبور به پیوست تقدیم است).
پادگان سقز نیز به همین مناسبت مجلس دعا و نیایش ترتیب داده و با دعوتنامه رؤسای ادارات و معتمدین محلی و اعضای انجمن شهر و شهرستان و طبقات مختلف مردم را برای شرکت در مراسم دعوت و درموعد مقرر (ساعت 1430) مدعوین در پادگان بدون توجه به اهمیت موضوع و هوای سرد و ریزش برف و در نظر گرفتن رعایت حال افراد مسن و این که تنها چادری که برای رؤسای ادارات برپا شده چکه می‌نموده و همچنین بدون توجه به موقعیت فرماندهی مراجعه انتظامی (ژاندارمری ـ شهربانی) در دفتر کار خود به استراحت پرداخته و نیم ساعت بعد از وقت معینه در حدود ساعت 1500 به محل مراسم آمده و با حضور افسر مزبور ابتدا رژه و سپس مراسم دعا و نیایش به عمل آمده است. مدعوین که با پیمودن مسافت قابل توجهی و برای انجام یک وظیفه ملی خود را به پادگان رسانده بودند عموماً بر اثر سرما ناراحت و صرفاً به علت ترس از اقدامات قهر‌آمیز جانشین فرمانده پادگان (سرگرد قوچخانی) محل را ترک ننموده‌اند و از طرفی متن دعوتنامه که جنبه دستوری داشته و این امر که توأم با بی‌توجهی جانشین فرمانده پادگان به وضع مدعوین بوده موجبات ناخشنودی شرکت کنندگان را فراهم کرده است. به علاوه با توجه به موقعیت منطقه دعوت از عموم مردم در محل پادگان نظامی چندان به مصلحت نبوده زیرا هیچگونه نظم و ترتیبی در پادگان نبوده و این امکان وجود داشته که عناصر ناصالح در پوشش شرکت درمراسم مبادرت به انجام خرابکاری بنمایند
اینک با تقدیم یک برگ دعوتنامه مورد بحث مراتب جهت استحضار به عرض می‌رسد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان کردستان. نصرتی