درباره تعمیر مدرسه فیضیه


3097 بازدید

درباره تعمیر مدرسه فیضیه
در باره تعمیر مدرسه فیضیهریاست ساواک تهران

عطف : 5804 / س ت ـ 25/3/42قبلاً اداره فرهنگ درنظر داشت که از اعتبار موقوفه‏ها نسبت بتعمیر مدرسه فیضیه اقدام نماید ولى چون دهه محرم درپیش بود بیم آن میرفت که مجددا از اقدام دولت براى تعمیر مدرسه فیضیه سوءاستفاده تبلیغاتى شود لذا متوقف ماند اینک که وضع مساعد است با اداره فرهنگ صحبت شد نسبت به تعمیر مدرسه مزبور اقدام فورى معمول دارند.رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم

ح. بدیعى

2/4/42 690