تعمیر کشتی اسرائیلی در آبهای ایران


1627 بازدید

تعمیر کشتی اسرائیلی در آبهای ایران
اداره هشتم سیاسی
شماره 8125/4211
تاریخ 9/9/54
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دوم
آقای مرتضی مرتضایی

فتوکپی گزارش شماره 5092 مورخ 5/9/54 ژاندارمری کشور پیرامون تعمیر کشتی اسرائیلی نورتون استار در جزیره لاوان برای استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
وزیر امور خارجه

* * *
از: ژاندارمری مرزبانی دایره جنوب شماره: 16ـ77ـ401ـ5092
به: وزارت امور خارجه تاریخ: 5/9/54
موضوع: تعمیر کشتی نفتکش نورتون استار
مقام عالی را آگاه می‌سازد.
برابر اعلام شرکت بار و کشتیرانی
1ـ‌کشتی نفتکش نورتون استار متعلق به دولت اسرائیل که در جزیره لاوان متوقف و سرگرم بارگیری می‌باشد خراب و احتیاج به تعمیر دارد به همین جهت دولت اسرائیل کاپیتن (داوید کوهن) را برای رفع نقص فنی در تاریخ 21/8/54 به ایران اعزام داشته است.
2ـ شرکت معروض استدعا نموده است که کاپیتن مزبور به منظور تعمیر کشتی به جزیره لاوان عزیمت نماید.
3ـ مراتب از شرف عرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران گذشت و مورد تصویب قرار گرفت و مراتب به ناحیه ژاندامری ساحلی و شرکت بار و کشتیرانی اعلام گردید.
4ـ برابر گزارش مرزبان لنگه کاپیتن (داوید کوهن) در تاریخ 22/8/54 به لاوان وارد و در ساعت 1700 مورخه 26/8/54 کشتی مورد بحث را تعمیر و در تاریخ 27/8/54 با هواپیما از لاوان به مقصد تهران حرکت نموده است.
فرمانده ژاندارمری کشور. ارتشبد عباس قره‌باغی
از سوی سپهبد افشائی