درخواست اعطای نشان برای افسران انگلیسی کودتای رضاخان


2818 بازدید

مقام منیع حضرت اشرف ریاست محترم وزارت
نظر باینکه کلنل اسمایس در مدتیکه مشغول خدمت بود وزارت جنگ کمال رضایت را از ایشان دارد لهذا پیشنهاد مینماید که از طرف دولت نشان درجه اول خارجه بمشارالیه اعطا شود و ضمناً برای یادآوری خاطر مبارک هم تصدیع می‌دهم در اینموقع که ژنرال آیرن ساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحبمنصبان انگلیسی که در فرونت گیلان ابراز لیاقت نموده و میخواهند از ایران مسافرت نمایند بی مورد نیست نشانهائیکه حضرت اشرف مقتضی میدانند قبل از حرکت بانها مرحمت شود.


درخواست اعطای نشان برای افسران انگلیسی کودتای رضاخان