دو اعلامیه به مناسبت رحلت حاج آقا مصطفی خمینی


دو اعلامیه به مناسبت رحلت حاج آقا مصطفی خمینی
اعلامیه حوزه علمیه قم و جامعه مسلمانان انگلستان؛ آبان ماه 1356