هویدا و ژرژ پمپیدو


3223 بازدید

هویدا و ژرژ پمپیدو
26 شهریور 1352 ـ ژرژ پمپیدو رئیس جمهور فرانسه وارد تهران شد. در عکس به ترتیب از چپ: هویدا، پمپیدو، محمد‌رضا پهلوی، شریف‌امامی و اسدالله علم دیده می‌شوند.