رواج پستهای سفارشی در آموزش و پرورش


2375 بازدید

رواج پستهای سفارشی در آموزش و پرورش
به: 322 تاریخ: 21/12/47
از: 20 ه‍ 7 شماره: 48071/20 ه‍ 7
موضوع: مجید سرتیپی
1ـ ناصر رنجبین سردبیر روزنامه مرد مبارز برای آشتی دادن آقای مجید سرتیپی مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با آقای ناصر علیخانی رئیس دفتر آقای صفایی معاون وزارت آموزش و پرورش مجلس مهمانی در منزل خودش ترتیب داده و شخصی به نام سیروس شرفشاهی که در روزنامه ایران نوین کار می‌کند نیز در این مجلس آشتی‌کنان بوده در هر حال چون در گذشته بین سرتیپی و علیخانی اختلاف نظر بوده و سرتیپی و او پشت سر هم بدگویی می‌کرده‌اند دو روزنامه‌نویس برای موفقیت خودشان این ابتکار را به خرج داده‌اند.
2ـ حسن صدر مدیر کل کارگزینی گفته است که مدیر کل دفتر وزیر هر دقیقه سفارش افرادی را به مشارالیه می‌کند و برای دادن حکم و انتصاب افراد مختلف به او سفارش و توصیه می‌نماید حتی درباره شخصی به نام علایی که رئیس فرهنگ نطنز بوده با او به مشاجره پرداخته و از او خواسته است که کلیه مسایلی را که در شورای انتصابات مطرح می‌شود به اطلاع او برساند. صدر این مطالب را به وزیر اطلاع داده و معتقد است که کار مدیر کل دفتر وزیر جز توصیه و سفارش برای رفقا و همدوره‌ها و قوم و خویش‌های خودش کار دیگری ندارد و او با این وضع نمی‌تواند کار کند زیرا همیشه از طرف سرتیپی در محظور است.
توضیح رهبر عملیات: توصیه‌هایی که درباره انتصابات در وزارت آموزش و پرورش از طرف مقامات آن وزارتخانه به عمل آمده قبلاً گزارش گردیده است.
رونوشت برابر اصل است اصل در کلاسه 223511 / 46 می‌باشد
در کلاسه 86385 به نام ناصر رنجبین بایگانی شود.
7/1/47