برادر شاه، واردکننده هروئین و کوکائین


2985 بازدید

شماره 2ـ3ـ4711
تاریخ گزارش: 30/11/36
موضوع: عملیات والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی
در پاره‌ای از محافل راجع به دخالت والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی درامر قاچاق مواد مخدره (هروئین و کوکائین) و حمل و نقل مواد مزبور به نقاط مختلف کشور هنگام مسافرت به شهرستانها به عنوان شکار مطالبی به گوش رسیده و گفته می‌شود یکی از افسران ارتش (سرهنگ) هم در این مورد با ایشان همکاری نزدیک دارد و از جمله در مسافرت اخیر والاحضرت به ماکو به عنوان شکار مقداری هروئین و کوکائین وارده از کشور ترکیه توسط مشارالیه به تهران حمل گردیده است.
گیرندگان: ریاست اداره یکم.


برادر شاه، واردکننده هروئین و کوکائین