همکاری آقای شریعتمداری با رژیم شاه


1443 بازدید

همکاری آقای شریعتمداری با رژیم شاه
سند زیر گویای این واقعیت است که آقای سیدکاظم شریعتمداری در سال ۴۲ به حکومت شاه تعهد سپرده بود که هیچگونه فعالیتی علیه دولت انجام ندهد. او حتی قول داده بود که امام‌‌خمینی را نیز با خود همراه سازد. اما به اعتراف خودش در این تلاش شکست خورده بود.