مذهب علیه مذهب


1480 بازدید

مذهب علیه مذهب
از : 12 / هـ تاریخ : 2/4/49
به : 312شماره : 1072/12 هـ
اظهارات احمد اشرافی
احمد اشرافی اظهار داشته مذهب را مانند یک شمشیر علیه ما به کار می‌برند. ما این شمشیر را تیزتر کرده و علیه خود آنها به کار خواهیم برد. اگر ما تظاهر به بی دینی کنیم و مذهب را بکوبیم زود شناخته می‌شویم اما اگر مبارزه ما به نحو دیگری صورت گیرد به نفع ماست ما باید از مذهب استفاده کنیم و مثلا ضمن بحث با افراد ثابت کنیم که حاج ارجمند از راه ظلم چنین ثروتی را به هم زده و ما بگوئیم رهبر اسلام می‌گوید از هشتاد تومان معامله باید یک تومان استفاده برد پس به این ترتیب آیا از چنین سود کمی امکان دارد چنین ثروت هنگفتی بجز از راه ظلم به دست آورد. ما باید وستائیان را آگاه ساخته و سعی کنیم آنها را روشن نمائیم تا از نظر مادی خود را تقویت کنند. البته در سخنرانی‌هایم در حزب پان ایرانیست گفته‌ام زمین از آن کسی است که آن را شخم می‌زند. این گفته مائو است‌. البته در این جور مواقع باید چسبید به انقلاب سفید. البته حزب پان ایرانیست و روزنامه‌اش شکست خورد چون طی یک بررسی معلوم شده که روزنامه خاک و خون یک نوع غرور ملی در کردستان به وجود آورده و حال دولت خطر را در کردستان حس کرده و برای همین منظور پایگاه درست می‌کند و تقویت می‌شود و اما در میان طبقات خرده بورژوا فرصت طلب هستند و زمان به نفع هر طبقه باشد تمایل به همان طبقه دارند. محمد صالح کریمی سوال نمود بالاخره نتیجه این جلسات چه می‌شود. احمد اشرافی گفته نحوه مبارزه معلوم شد و در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهد داد و عبدالله عارفیان را مخاطب قرار داده و گفته در نظر است در آینده مطب دندانسازی برایش درست کند.
ملاحظات‌:
نظریه منبع‌: اظهارات فوق صحت دارد.
نظریه 12 هـ س‌: سوژه به ظاهر یک فرد پان ایرانیست بوده ولی در حقیقت تبلیغ کمونیستی نموده و بدین وسیله به دوستان خود آموزش می‌دهد و به نظر می‌رسد که سوژه دارای افکار کمونیستی باشد. تحقیقات ادامه دارد.