احمد شاه و رضاخان پهلوی ( پشت سر ) و جمعی از رجال قاجار


2223 بازدید

احمد شاه و رضاخان پهلوی ( پشت سر ) و جمعی از رجال قاجار