احمد شاه و رضاخان پهلوی ( پشت سر ) و جمعی از رجال قاجار


3032 بازدید

احمد شاه و رضاخان پهلوی ( پشت سر ) و جمعی از رجال قاجار