علت استعفای دبیرکل حزب مردم


2153 بازدید

به: 321 تاریخ: 4/5/51
از: 20 هـ 21 شماره: .40805/20 هـ 21
موضوع: استعفای دکتر کنی از دبیرکلی حزب مردم
ساعت 1630 روز 3/5/51 جلسه فوق‌العاده شورای عالی حزب مردم با شرکت قریب به 45 نفر از اعضا در محل باشگاه حزب مزبور تشکیل گردید. ابتدا آقای دکتر کنی استعفای خود را از مقام دبیرکلی حزب مردم به شورا تقدیم داشت و علت استعفای خود را چنین بیان کرد که چون من ناراحتی قلبی دارم دکتر معالج منع فعالیت‌های حزبی را توصیه و تجویز نموده است. به همین جهت استعفای خود را تقدیم شورای‌عالی حزب می‌نمایم. آقای علامه وحیدی و پرفسور عدل با استعفای ایشان مخالفت کردند و پیشنهاد نمودند [تا] انتخاب دبیرکل جدید وظایف مربوطه را انجام دهد ولی این پیشنهاد مورد قبول دکتر کنی قرار نگرفته است.

نظریه شنبه: استعفای دبیرکل حزب مردم ناراحتی قلبی نبوده بلکه به خاطر میتینگی بوده که در اصفهان در باغ همایون تشکیل داده که در آنجا شدیداً به دولت حمله نموده و حتی یک کلمه عربی به کار برده است که حزب حاکم را به صورت یک محیط کثیفی دانسته که به خانم‌ها اطلاق می‌شود و شایع است که آقای هویدا بسیار ناراحت شده و مراتب را به شرفعرض همایونی رسانیده و اعلیحضرت همایونی مقرر فرموده‌اند ترتیبی اتخاذ شود که نامبرده از دبیرکلی حزب برکنار شود شایع است که آقای بختیار که در تشریفات وزارت دربار شاهنشاهی مشغول کار است به دبیرکلی حزب مردم انتخاب خواهد شد و بعضی‌ها می‌گویند آقای دکتر باهری معاون اجتماعی وزارت دربار به این سمت برگزیده می‌شود.
همچنین بعضی‌ها می‌گویند از طرف آقای هویدا یک‌ نفر نیز تعیین خواهد شد و حزب مردم یک واحد از تشکیلات بزرگ حزب ایران نوین در خواهد آمد.

نظریه چهارشنبه: گزارش خبر صحت دارد و نظریه شنبه که مبتنی بر اظهارات اعضای حزب و شایعات است قابل بررسی می‌باشد.
ملاحظات: مفاد گزارش خبر در ساعت 0745 روز 4/5/51 به 321 تلفنگرام گردیده‌ است.
 


علت استعفای دبیرکل حزب مردم