هشدار آیت الله گلپایگانی در مورد رواج بی بندوباری در شهرهای شمالی کشور


2158 بازدید

هشدار آیت الله گلپایگانی در مورد رواج بی بندوباری در شهرهای شمالی کشور


موضوع : آقاى گلپایگانى

گیرنده : مقامات ساواک به ترتیب سلسله

مراتب

فرستنده : بخش 321محترما به استحضار مى‏رساند بنا بر گزارش ساواک تهران در ملاقاتى که نامبرده بالا با سرکار سرهنگ بدیعى ریاست ساواک قم به عمل آورده اظهار داشته دولت بایستى به وضع اشخاصى که با مایو در کنار دریا تردد مى‏نمایند توجه بیشترى نماید. زیرا این گونه افراد با همان لباس زننده به داخل شهر آمده و این ترتیب صرفنظر از جنبه مذهبى از لحاظ سیاسى هم زیانهایى در بر دارد. زیرا مردم آن سامان به این عمل خو گرفته که همان خواسته کشور همسایه ما شوروى مى‏باشد که سالهاست تلاش مى‏نماید مردم ایران را نسبت به عقاید مذهبى سست نماید. همچنین عده‏اى در این زمینه نامه‏هائى براى اینجانب ارسال داشته و تقاضاى جلوگیرى کرده‏اند از این رو چنانچه چند نفر از مبلغین مذهبى که در امور سیاسى مداخله ننموده‏اند به شهرستانهاى شمالى اعزام و مردم را به نحو مقتضى ارشاد نمایند از پیش‏آمدهاى احتمالى جلوگیرى خواهد شد.

با توجه به اینکه مأمورین انتظامى در مورد اشخاصى که بر خلاف عفت عمومى اقدام مى‏نمایند وظایفى دارند که قطعا انجام مى‏دهند و از طرفى این قبیل امور خارج از وظایف اصلى ساواک مى‏باشد. علیهذا در صورت تصویب نامه پیوست امضاء و به ساواک تهران ارسال گردد.

تهیه کننده ـ ازغندى 8/6/43

متصدى بررسى ـ تهامى

رئیس بخش 321 ـ امینى

رئیس اداره دوم عملیات ـ نثرى 8/6

از نظر اینجانب : صحیح است که اعمال برخلاف عفت عمومى از وظایف ساواک نیست ولى وقتى این گونه اعمال احساسات طبقه مذهبى را جریحه‏دار نموده براى جلوگیرى از هرگونه عکس‏العملى از وظایف ساواک است که این گونه اعمال را خنثى نماید به هر صورت بدوا مراتب به ساواک گیلان و مازندران منعکس و بررسى و بعدا گزارش تهیه شود.