شیر مردان و شیر زنان فراماسون!


1440 بازدید

از: 2/ه‍ تاریخ: 27/1/47

به: 323 شماره: 6246/ه‍

موضوع: تشکیل کنگره لاینز بین‌المللی


در روزهای 19و20و21 اردیبهشت ماه کنگره مناطق سه گانه لاینز بین‌المللی در ایران با حضور آقای مهندس شریف امامی و سایر شیرمردان و شیرزنان روسا و دبیران و خزانه‌داران و اعضاء باشگاه‌های لاینز ایران در رامسر تشکیل می‌گردد و از نظر معرفی کالاهای صنایع داخلی و شهری از طرف رئیس باشگاه لاینز شاهی تقاضا شده که کارخانجات شاهی در محل موردنظر غرفه هایی احداث نمایند.

نظریه منبع-

نظریه رهبر عملیات. منظور از مناطق سه گانه آنست که باشگاه‌های لاینز ایران از نظر بین‌المللی منطقه 354 می‌باشد که به سه منطقه به شرح زیر تقسیم شده:

354/ الف قسمت شمال ایران

354/ ب " مرکزی

354/ث " جنوب ایران *

در پرونده باشگاه لاینز مرکز 213212 بایگانی شود 4/2/47

بهشهر

________________________

* کنگره سالیانه باشگاه‌های لاینز ایران

روزهای 19و20و 21/2/47 کنگره سالیانه باشگاه‌های مزبور به منظور گزارش فعالیت خود در هتل رامسر برگزار و از هر باشگاه 2 تا 10 نفر به عنوان نماینده در این کنگره شرکت خواهند نمود.

اقدام باشگاه‌های لاینز در زمینه تشکیل کنگره فوق در رامسر مورد تایید می‌باشد.

در بولتن مورخ 19/2/47 درج گردید. 19/2

از طبقه بندی سری خارج شده خیلی محرمانه است.

در پرونده باشگاه بین‌المللی لاینز مرکز 213212 بایگانی شود. 24/2/47

ضمناً به منظور مراقبت از جلسات تلگرافی مراتب به ساواک مازندران اطلاع داده شده که تلگراف در پرونده باشگاه لاینز مازندران 213215 می‌باشد.
 


شیر مردان و شیر زنان فراماسون!