امام خمینی در مرز عراق و کویت در سال 1357


1659 بازدید

امام خمینی در مرز عراق و کویت در سال 1357