تعبیر اعلیحضرت در مورد وزیران!


2171 بازدید

تعبیر اعلیحضرت در مورد وزیران!
موضوع: اوامر شاهنشاه آریامهر در روز سلام عید نوروز به آقای نخست‌وزیر

ساعت1000 روز 6/1/48 آقای آبتین رئیس بازرسی مجلس سنا در یک مذاکره کاملاَ خصوصی اظهار داشت در مراسم سلام و شرفیابی روز 1/1/48 هیئت دولت در پیشگاه شاهنشاه آریامهر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به آقای نخست‌وزیر اظهار فرمودند از طرز کار دولت راضی نمی‌باشم به این قرمساق‌ها بگویید (منظور هئیت وزرا) این چه طرزکار کردن است تا اردیبهشت ماه فرصت دارند اگر وضع به همین منوال باشد همگی مرخص می‌باشید. ناطق سپس افزود متعاقباً آقای نخست‌وزیر کلیه آقایان وزرا را در اتاقی جمع و اوامر شاهنشاه آریامهر را به آنان ابلاغ و اضافه نمود تا سیزده فروردین فرصت دارید که استراحت نمایید بعد از ‌آن کارهای زیادی در پیش است و همگی باید فعالیت بیشتری از خود ابراز نماییم.
توضیح منبع: متصور است جریان مزبور را یکی از آقایان وزرا به اقای آبتین گفته و مشارالیه مطلع شده است. دانشجو