خط و نشان در مجلس جشن!


1523 بازدید

خط و نشان در مجلس جشن!
در مجلس جشنی که در ساعت 1700 در سفارت اسرئیل واقع در خیابان کاخ (محل سابق منزل قوام‌السلطنه) برپا شد عده‌ای از مدیران جراید شرکت داشتند. در این جشن تیمسار نادرخانی رئیس انجمن شهر به عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان که به طرز نامناسبی ایستاده بود و دستهای خود را در جیبش گذارده بود اعتراض نمود و به ایشان گفت درست بایستید، که شاهنده ناراحت شده و به تیمسار نادرخانی اهانت و فحاشی کرد و تیمسار هم با او دست به یقه شد و کار به نزاع می‌کشد و تیمسار نادرخانی به شاهنده می‌گوید برو مردیکه استوار توده‌ای خجالت بکش، مؤدب باش،‌ اگر اینجا سفارت نبود کتکی بهت می‌زدم تا ادب شوی. شاهنده هم در پاسخ به تیمسار نادرخانی می‌‌گوید مقاله‌ای در روزنامه علیه‌ات می‌نویسم. در نتیجه با مداخله و وساطت مدعوین به نزاع آنان خاتمه داده می‌شود.
فوری تحقیق شود اگر صحیح بود در بولتن درج شود.