آیت‌الله حکیم: من خودم مقلد آیت الله خمینی هستم


2662 بازدید

موضوع: انتشار شایعه در مورد مرجعیت تقلید
به طوری که از محافل مطبوعاتی و مجامع مذهبی کسب خبر گردیده است ظرف 48 ساعت اخیر در افواه عمومی شایع گردیده است که اعلی‌حضرت همایونی تلگراف به آیت‌الله حکیم مقیم عراق مخابره نموده و آن مشارالیه را به عنوان مرجع تقلید طرف خطاب قرار داده‌اند، ولی آیت‌‌الله حکیم در تلگراف جوابیه خویش متذکر گردیده است که وی از آیت‌الله خمینی تقلید می‌نماید و به این طریق مرجعیت خمینی را تصدیق و تأیید نموده است و انتشار این خبر در میان مردم موجب استحکام موقعیت خمینی گردیده و طرفداری عامه نسبت به او بیشتر جلب گردیده است.
در پرونده آیت‌الله خمینی بایگانی شود.


آیت‌الله حکیم: من خودم مقلد آیت الله خمینی هستم