مراتب رضامندی رضا پهلوی!


1544 بازدید

مراتب رضامندی رضا پهلوی!
مراتب رضامندی رضا پهلوی!

شماره: 715 تاریخ: 22/8/35

جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی

از اتومبیل رویس رویس اهدایی خاطر خطیر والاحضرت همایون ولایتعهد قرین مسرت گردید مقرر فرمودند مراتب رضامندی خاطر مبارکشان را به اطلاع جنابعالی برسانم.

پیشکار علیاحضرت شهبانوی ایران. فضل‌الله نبیل