سخنرانى در مسجد حضرت ابوالفضل


2551 بازدید

سخنرانى در مسجد حضرت ابوالفضل
از : 20 ه 12 تاریخ 11/3/53

به : 312 شماره : 22463/20 ه 12

از ساعت 1900 روز 14/10/53 مرتضى مطهرى در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در خیابان تاج به منبر رفت و درباره امامت و اینکه چگونه باید امام را شناخت صحبت کرد و گفت که حضرت على در زمان خلافت خود به والى آذربایجان نوشت اى والى من ترا تعیین نکرده‏ام که مردم را شکار کنى بلکه تو تعیین شده‏اى که براى مردم خدمت کنى و رعایت وظائف دینى و عدل و عدالت را بکنى براى مردم خدمت کنى و رعایت وظائف دینى و عدل و عدالت را بکنى و سپس به این موضوع اشاره نمود که حال استاندارى که براى شهرستانى تعیین مى‏شود خود را سرور و ارباب دیگران بشمار مى‏آورد در صورتى که او نماینده مردم است و براى رفاه حال مردم یک استان تعیین شده. سخنرانى مشارالیه در ساعت 2000 خاتمه یافت و حدود یکصد و پنجاه نفر در این جلسه شرکت کرده بودند.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه : به صحت گزارش شنبه اطمینان حاصل است و به او آموزش داده شد که در جلسات متشکله مسجد مزبور شرکت و نتیجه را گزارش نماید. پیمان

نظریه سه‏شنبه : نظریه یکشنبه مورد تایید است. برلیان

نظریه چهارشنبه : نظریه سه شنبه تایید مى‏گردد.

رهبر عملیات 21/10/53 رئیس دایره ـ پورنیک

رئیس بخش 12 ـ میرمصداق 21/10/53 ارسال شود 22/10

در کلاسه پرونده 9218 بایگانى شود ... 22/10/53