تظاهرات مردم نقده


1487 بازدید

تلفنگراماز ساعت 1000 روز گذشته1 حدود هزار نفر از طبقات مختلف مردم نقده که نیمى از آنانرا زنان تشکیل میدادند در حالیکه زنان و روحانیون در پیشاپیش آنان بودند در خیابانهاى این شهرستان راه‌پیمائى و در ساعت 1230 بدون اتفاقى متفرق گردیدند ضمنا تعدادى از تظاهرکنندگان شعارهاى ضد ملى از جمله خونخوار فعلى باید از بین برود ـ خمینى باید رهبر ملت بشود ـ ارتشى‌ها باید در اعتصابات شرکت کنند و گرنه باید از این شهر بروند، نیز میدادند.

مبینى

گوینده : آقاى قندالى

گیرنده ـ شب افروز

ساعت 1206

1ـ منظور از روز گذشته به استناد تاریخ سر صفحه سند9/10/57 است.
 


تظاهرات مردم نقده