تحصن مردم تبریز در 30 تیر 1331


تحصن مردم تبریز در 30 تیر 1331
روزنامه اطلاعات؛ 1 مرداد 1331تحصن و ابراز احساسات شدید مردم تبریز به منظور کناره‌گیری احمد قوام از نخست وزیری؛ 30 تیر 1331