هویدا و جعفر شریف‌امامی


1844 بازدید

هویدا و جعفر شریف‌امامی
امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و جعفر شریف‌امامی