اول شهریور سالروز شهادت شهید لاجوردی

شهید لاجوردی در اسناد ساواک

وظیفه ماست که تا پای جان ایستادگی کنیم


شهید لاجوردی در اسناد ساواک

متن سند مربوط به شهید لاجوردی

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

س.ا.و.ا.ک

گزارش اطلاعات داخلی                                                                           شماره : 802

موضوع : فعالیت به نفع روحانیون                                  تاریخ وصول خبر : 1344/01/08

منبع خبر: س 115                                                        تاریخ گزارش :      1344/01/12

خیلی محرمانه

شخصی به نام لاجوردی که در بازار حضرتی، اول کوچه مال فروشها مغازه عطاری دارد از افراد ناراحت و متعصب و از طرفداران سرسخت روحانیون مخالف دولت بخصوص خمینی است . وی رابط بین بازاریان طرفدرار خمینی و.....شهرستان قم می باشد و گاهی به آن شهرستان مسافرت نموده و اطلاعات لازمه را رد و بدل می نماید. نامبرده با افراد مطمئن اظهار می دارد که وظیفه مسلمانان بخصوص بازاریان متعصب این است که با تمام قوا از دین و قرآن و روحانیت بخصوص خمینی پشتیبانی کنند چون دولت می خواهد دین را از بین ببرد و روحانیت را متزلزل سازد ولی وظیفه ما است که در مقابل آنان تا سرحد جان ایستادگی کنیم .

ضمنا به مامور دستور داده شد به مراقبت های خود از اعمال و رفتار و گفتار نامبرده بالا ادامه دهد .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی