اول شهریور سالروز شهادت شهید لاجوردی

شهید لاجوردی در اسناد ساواک

وظیفه ماست که تا پای جان ایستادگی کنیم


متن سند مربوط به شهید لاجوردی

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

س.ا.و.ا.ک

گزارش اطلاعات داخلی                                                                           شماره : 802

موضوع : فعالیت به نفع روحانیون                                  تاریخ وصول خبر : 1344/01/08

منبع خبر: س 115                                                        تاریخ گزارش :      1344/01/12

خیلی محرمانه

شخصی به نام لاجوردی که در بازار حضرتی، اول کوچه مال فروشها مغازه عطاری دارد از افراد ناراحت و متعصب و از طرفداران سرسخت روحانیون مخالف دولت بخصوص خمینی است . وی رابط بین بازاریان طرفدرار خمینی و.....شهرستان قم می باشد و گاهی به آن شهرستان مسافرت نموده و اطلاعات لازمه را رد و بدل می نماید. نامبرده با افراد مطمئن اظهار می دارد که وظیفه مسلمانان بخصوص بازاریان متعصب این است که با تمام قوا از دین و قرآن و روحانیت بخصوص خمینی پشتیبانی کنند چون دولت می خواهد دین را از بین ببرد و روحانیت را متزلزل سازد ولی وظیفه ما است که در مقابل آنان تا سرحد جان ایستادگی کنیم .

ضمنا به مامور دستور داده شد به مراقبت های خود از اعمال و رفتار و گفتار نامبرده بالا ادامه دهد .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شهید لاجوردی در اسناد ساواک