تحریم حزب رستاخیز


2190 بازدید

تحریم حزب رستاخیز
موضوع: تحریم شرکت در حزب رستاخیز ملى از جانب گلپایگانىاز : 21 تاریخ 9/1/54

به : 312 شماره : 901/21

پس از تشکیل حزب رستاخیز ملى اطرافیان گلپایگانى تا مدتى بطور مخفى با شرکت در حزب مذکور مخالفت کرده و میگفتند (آقا راضى نیست کسى در این حزب ثبت نام کند) ولى اکنون خود گلپایگانى و اطرافیان وى صریحا در جواب هر سائلى اظهار میدارند که شرکت در این حزب جایز نیست اما شریعتمدارى هنوز رسما ثبت نام در حزب را تحریم نکرده ولى با کلماتى از قبیل (ثبت نام در حزب رستاخیز اجبارى نیست. اگر با ما کارى نداشته باشند ما با آنها کارى نداریم. هنوز که با ما کارى ندارند) پاسخ سئوال‏کنندگان را در مورد ثبت نام در حزب میدهد.

نظریه شنبه ــ نظرى ندارد

نظریه یکشنبه ــ مفاد گزارش صحیح و مورد تأیید است. آیات بطورکلى با ثبت نام در حزب رستاخیز ملى موافق نیستند منتهى گلپایگانى علنا مخالفت میکند ولى شریعتمدارى بطور ضمنى و تلویحى و جانب احتیاط را از دست نمیدهد.

نظریه دو شنبه ــ گلپایگانى با این اقدام مخالفت خود را کاملاً بر ملا ساخته است. پارسا

نظریه سه شنبه ــ گلپایگانى بمنظور رفع اتهام وابستگى بدستگاه در این قبیل موارد شدیدتر از سایر آیات عمل مینماید.

در بولتن روز 17/1/54 درج شد.

9292 بایگانى شود. 8/1/54