اتومبیل حامل رضاشاه در حال عبور از رود کارون قبل از ساختن پل کارون ، ۱۳۰۸


2463 بازدید

اتومبیل حامل رضاشاه در حال عبور از رود کارون قبل از ساختن پل کارون ، ۱۳۰۸