خسارات اتومبیل حامل امام


1536 بازدید

خسارات اتومبیل حامل امام
شماره 253 تاریخ 23/3/42

تیمسار ریاست ساواکچون در موقع دستگیرى آیت‏اله خمینى از فولکس واگن یکى از کارمندان این ساواک و برانندگى خودش استفاده گردیده و خمینى و 8 نفر از افراد که در تهران با این خودرو از درب منزل تا خیابان حمل شده‏اند در اثر عدم ظرفیت و نداشتن استعداد حمل 10 نفر خسارتى در حدود سه‏هزار ریال به خودروى وى وارد شده در صورت تصویب مقرر فرمایند مبلغ پنجهزار ریال بعنوان پاداش و تعمیر خودرو جهت وى حواله شود

23/3/42 250 بدیعى