نگرانی ساواک از سفر شهید مطهری به کشورهای اسلامی


1495 بازدید

نگرانی ساواک از سفر شهید مطهری به کشورهای اسلامی
ساواک از سفر شهید مطهری به کشورهای اسلامی، شدیداً واهمه داشت. از این رو مخالف صدور گذرنامه برای وی بود. سند زیر را بخوانید.