عکس - منوچهراقبال و دیگر اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاسیه پیمان سنتو در پاکستان


2125 بازدید

1. منوچهر اقبال ،نخست وزیر 2. علیقلی اردلان 3. عبدالله هدایت 4.نادر باتمانقلیچ 5. عبدالحسین حجازی 6. منصور افخم ابراهیمی 7. علینوکیانی 8. جمشید آموزگار 9. غلامعباس آرام 10. حسن پاکروان