عواید ناچیز زمین!


1465 بازدید

تاریخ : 27/8/53
جناب آقای معینیان ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی
باستحضار خاطر آن جناب می‌رساند:
عطف به مرقومه 148 ـ 1 ـ 102/ م ـ 4/9/51 به فرمان مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مقرر گردید از بجنورد زمینی به آقای حمید‌رضا پهلوی اختصاص داده شود که عواید آن مرتباً برای ایشان حواله گردد و این اقدام هم تحت‌نظر خود من انجام گردد که با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر چون عواید زمین انتخاب شده ناچیز بود صدو بیست هکتار دیگر به ایشان اختصاص داده شد که جمعاً عواید 220 هکتار زمین در بجنورد برای ایشان حواله می‌شود؛ژ ولی چون مقرر فرمودند سند به اسم ایشان صادر نشود که مبادا در مورد فروش آن اقدام نمایند به همین ترتیب عمل شده و مرتباً عواید زمین حواله می‌شود اخیراً متوجه شدم که رئیس حسابداری وقت دقت کافی در اجاره دادن زمین نمی‌کند و می‌توان بیش از آنچه او اجاره داده است این زمین را به اجاره واگذار نمود که در عوض 000/360 ریال اولیه مبلغ 000/550 ریال اجاره داده شد و اکنون از بجنورد گزارش می‌دهند تمام این مبلغ به حساب 4102 بانک صادرات شعبه شاهرضا اول لاله‌زار نو مربوط به حساب آقای حمیدرضا پهلوی حواله شده بنابراین متمنی است مقرر فرمایند از ایشان استعلام شود این وجه رسیده است یا خیر در ضمن تا موقعی که تجدید اجازه نشود مرتباً این وجه همه ساله حواله خواهد شد.
نماینده مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر
در گرگان و دشت و گنبد و بجنورد ـ سرلشگر مزین
 


عواید ناچیز زمین!