تضعیف روحی و تمرد سربازان


2199 بازدید

تضعیف روحی و تمرد سربازان
[دفتر ویژه اطلاعات]

تیمسار ریاست دفتر فرمودند به حضورشان یادآورى شود که باتوجه به مضارى که استقرار حکومت نظامى و قرار دادن ارتش در مقابل مردم (بشرح زیر) دارد، در یک جلسه ملاقات با تیمسار فرماندهى گارد شاهنشاهى موضوع را مطرح فرمایند تا ایشان در شوراها و کمیسیونهاى مختلفى که شرکت مینمایند پیشنهاد کنند با لغو حکومت نظامى و تقویت کادر داوطلب شهربانى و ژاندارمرى و خود کافى شدن آنها براى استقرار نظم، موجبات رفع اشکالات فراهم گردد :

1ـ تأثیرات سوء روحى در سربازان وظیفه که مانند سایر افراد مردم به علت تعصبات مذهبى، تبلیغات مراجع دینى و دستورات روحانیون را پذیرا مى‏شوند، تدریجا موجب بروز بى‏انضباطى و تمرد در بین آنان شده، مشکلات غیر قابل جبرانى ممکنست ببار آورد.

2ـ افراد وظیفه، مانند پرسنل داوطلب شهربانى و ژاندارمرى به نحوه رفتار با مردم آشنائى نداشته و بعضا در حین انجام مأموریت که مستلزم تماس و مقابله با مردم مى‏باشد اشکالاتى بروز مى‏کند.

3ـ مأموریت حکومت نظامى، موجب ایجاد بدبینى در مردم نسبت به پرسنل ارتش مى‏شود و این امر به مصلحت کشور نیست.

4ـ عملاً دیده شد که علیرغم استقرار حکومت نظامى، مردم چه در شب و چه در روز حتى در ساعات منع عبور و مرور شبانه، به تظاهرات، تخریب، آتش زدن اماکن و غیره ادامه میدهند.

5ـ محتملاً، وجود حکومت نظامى، خود یکى از عوامل نارضائى مردم و تحریک آنان به اعمال مخالفت‏آمیز مذکور مى‏باشد.1

1ـ این سند مربوط به دفتر ویژه اطلاعات است که ریاست آن را حسین فردوست به عهده داشت. شاید به جهت همین باورها بود که پس از استقرار دولت بختیار حکومت نظامى در برخى شهرها مانند شیراز لغو شد.