پیشنهادات ساواک در مورد نحوه اداره مدارس فیضیه و دارالشفاء در آینده


2259 بازدید

پیشنهادات ساواک در مورد نحوه اداره مدارس فیضیه و دارالشفاء در آینده
بولتن: ویژه درباره: وضع مدارس فیضیه و دارالشفاء قمشماره : 4816/312 تاریخ 17/7/54

این بولتن شامل 2 برگ است.همانطوریکه باستحضار عالى رسیده است، در روزهاى 15 و 16/3/54 عده‏اى از طلاب ناراحت و طرفدار روحانیون افراطى به بهانه سالروز 15 خرداد سال 42 در مدارس فیضیه و دارالشفاء شهرستان قم تظاهرات اخلالگرانه بر پا کردند، که اخلالگران دستگیر و اقدام قانونى در مورد آنها معمول گردید.

بدنبال فعالیتهاى اخلالگرانه طلاب مذکور، مدارس مورد بحث در اختیار سازمانهاى انتظامى و امنیتى شهرستان قم قرار گرفت و از اجتماع و اقامت طلاب در مدارس موصوف، جلوگیرى بعمل آمد.

وضعیت و نحوه اداره قبلى مدارس مذکور:

برابر سوابق موجود در سال 46 مدارس مزبور در اختیار مقامات انتظامى قرار گرفت و قرار شد که ضوابط جدیدى براى اسکان طلاب در این مدارس تدوین و اجراء گردد و این مدارس محل اسکان طلاب موجه و واجد صلاحیت باشد. ولى عده‏اى از آیات به مقامات مملکتى متشبث شدند و طبق دستور دولت مدارس در اختیار آیات‏اله شریعتمدارى و گلپایگانى قرار گرفت و آیات مذکور به بهانه‏هاى مختلف از همکارى و قبول مسئولیت خوددارى ورزیدند و در نتیجه وضعیت مدارس بصورت سابق خود بازگشت نمود. ضمنا ملک مدارس مذکور متعلق به آستانه میباشد.

نظریه:

مستدعى است در صورت استقرار اراده سنیّه ملوکانه به یکى از دو صورت زیر در مورد مدارس فوق‏الذکر اقدام شود.

1ـ مدارس مورد بحث در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد. و مستقیما زیر نظر سازمان مذکور اداره شوند و از مدارس مذکور براى اقامت و تحصیل طلاب واجد صلاحیت استفاده نماید.

2ـ مدارس بین سه نفر آیات‏اله (شریعتمدارى، نجفى مرعشى و گلپایگانى) تقسیم و مسئولیت اداره مدارس مورد بحث بعهده هر سه نفر واگذار و حجره‏هاى در اختیار هر یک از آیات مشخص و طلاب با ضوابطى که تعیین میشود پذیرفته شوند و در مدارس اسکان یابند. ضمنا چنانچه هر یک از آیات از دادن تعهد و اجراى ضوابط خوددارى ورزیدند، از واگذارى مدارس بآنها خوددارى شود.

از شرف عرض مبارک شاهانه گذشت مقرر فرمودند: در صورتیکه اوقاف میتواند در اختیار اوقاف گذارده شود والا طبق طرح دوم عمل شود. سپهبد نصیرى

اوامر به آقاى احمدى معاون نخست‏وزیر و رئیس سازمان اوقاف ابلاغ شود. 23/7/54