عکس - پیمان بی ثمر


1125 بازدید

1 - حسین علاء نخست وزیر در سفر به عراق جهت شرکت در کنفرانس پیمان بغداد (28/8/1334) 2 - عبدالحسین حمزاوی 3 -  نوری سعید (نخست وزیرعراق) 4 -  حسین قدس نخعی (سفیر ایران در عراق)