عضویت پنهانی در حزب مردم !


2218 بازدید

موضوع : عضویت جمشید آموزگار در حزب مردم
از : 20 ه 21 تاریخ 27/10/50
به : 321 شماره : 24059 ـ 20 ه 21
نوجوان که کارهاى خصوصى علینقى کنى دبیر کل حزب مردم را انجام میدهد و اخیرا بحزب نیز رفت و آمد مى‌نماید، در یک صحبت خصوصى در تاریخ 27/10/50 اظهار داشت جمشید آموزگار محرمانه اتیکت حزب مردم را پر کرده و عضویت آن حزب را پذیرفته است. و کنى پس از مراجعت از اروپا گفته است در سفر اروپا با اردشیر زاهدى مذاکراتى داشته و باتفاق به تهران وارد شدند بین آنها نیز توافق شد که جمشید آموزگار با قبول عضویت حزب مردم جهت احراز مقام نخست وزیرى کاندیدا شود و آنها جهت وى فعالیت نمایند. نظریه شنبه : عضویت پنهانى جمشید آموزگار در حزب مردم تأیید مى‌گردد. نظریه سه شنبه : از اینکه کنى و زاهدى باتفاق و با یک هواپیما از اروپا مراجعت نموده‌اند امکان دارد مفاد گزارش خبرى در زمینه سازش آنان بمنظور فعالیت براى نخست وزیرى آموزگار صحت داشته است. بعرض تیمسار ریاست ساواک رسید ـ تاریخ 2/11/50
 


عضویت پنهانی در حزب مردم !