نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه بختیاری


3815 بازدید

نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه بختیاری