آیت‌الله علی قدوسی در اسناد ساواک


آیت‌الله علی قدوسی در اسناد ساواک

مجموعه ده سند در باره شهید آیت الله علی قدوسی  سند اول حکم امام خمینی برای شهید قدوسی به عنوان داستان کل انقلاب اسلامی و 9 سند بعدی در باره حکم دستگیری شهید قدوسی و گزارش گردش کار درباره بازجویی از ایشان و نیز برگه دستور بازداشت و سند انتقال به زندان قزل قلعه و در نهایت دستور آزادی ایشان از این زندان .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
گزارش ساواک از بازجویی های آیت الله شهید قدوسی

صدور قرار بازداشت شهید آیت الله قدوسی

گزارش انتقال شهید قدوسی به زندان قزل قلعه

صفحه اول گزارش ساواک در مورد نتایج بازجویی از شهید قدوسی

صفحه دوم گزارش ساواک از بازجویی شهید آیت الله قدوسی

صفحه اول گزارش گردش کار ساواک درباره دستگیری شهید قدوسی

صفحه دوم گزارش گردش کار ساواک درباره بازجویی از شهید آیت الله قدوسی

صفحه سوم از گزارش گردش کار ساواک از بازجویی شهید آیت الله قدوسی

دستور آزادی شهید قدوسی از زندان قزل قلعه