روابط صمیمانه دکتر علی امینی با رهبران اسراییل


1355 بازدید

روابط صمیمانه دکتر علی امینی با رهبران اسراییل
در میان نخست‌وزیران ایران، دکتر علی امینی برای تحکیم موقعیت خود تلاش فراوانی کرد تا روابطی صمیمانه و نزدیک با رهبران اسرائیل برقرار سازد. سند زیر گویای این حقیقت است.