اظهارات آیت الله گلپایگانی در مورد احداث گورستان عمومی در قم


2074 بازدید

اظهارات آیت الله گلپایگانی در مورد احداث گورستان عمومی در قم
موضوع : تصمیم گلپایگانى در زمینه احداث گورستان عمومى

شماره : 37/21 تاریخ 5/3/56

ساعت 1800 روز 27/2/36 حاج حبیب‏اله توفیقى نماینده صنف بزاز را در بازار قم ملاقات کردم وى اظهار داشت که روز قبل به اتفاق حاج عبدالعزیز اخوان بزاز و حاج آقا محمود طباطبائى نزد آقاى گلپایگانى رفته و از ایشان خواستیم تا اقدامى بکنند. براى ایجاد گورستان مؤمنین در قم. ایشان گفتند حاج سید على‏اصغر میره‏اى حاضر شده که سى خروار زمین (در حدود 36 هکتار) به مبلغ دویست هزار تومان در اختیار ما قرار دهد تا براى گورستان عمومى در قم اختصاص دهیم و افزودند چه مانعى دارد که گورستان خارج از شهر دو تا باشد. همانطور که در تهران چهار گورستان وجود دارد. ما مشغول مذاکره در این زمینه با مقامات بالا هستیم.

نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ از مدتها قبل بر اساس تصمیمات متخذه از جانب مقامات مربوطه گورستان عمومى بنام بهشت معصومه در جاده تهران خارج از شهر تأسیس شده که کلیه امور مربوط بآن بشهردارى قم محول گردیده. پس از تأسیس این گورستان دفن جنازه در گورستانهاى داخل شهر ممنوع گردید. با این اقدام لطمه شدیدى به صاحبان گورستانهاى خصوصى داخل شهر که منافع سرشارى از این راه عایدشان میشد وارد گردید لذا درصدد برآمدند تا بهر نحو ممکن رفع ممنوعیت از گورستانهاى داخل شهر بکنند و در این زمینه تشبثاتى نیز معمول داشتند که به نتیجه نرسید. علیهذا وسیله پاره‏اى از روحانیون و وعاظ از جمله سید محمد آل طه که با یکى دو نفر از گورستان داران سابق خویشاوندى نزدیک دارد در بازار دست بتحریکاتى زدند و چون زمینهاى گورستان بهشت معصومه جزء پلاک‏هاى ملى شده است که از طریق وزارت منابع طبیعى بشهردارى قم واگذار شده این موضوع را دست‏آویز قرار داده و بعنوان زمین غصبى اعلام و دفن جنازه مسلمانان را در آن حرام معرفى نمودند و به آیات نیز مراجعه و در این زمینه نظر خواهى نموده بودند نجفى مرعشى و شریعتمدارى نه اینکه آنرا بلااشکال دانستند بلکه هر یک در گورستان مذکور نسبت به ساختن یک بقعه اختصاصى نیز اقدام کردند ولى گلپایگانى که در بازار قم نسبت به سایر آیات نفوذ بیشترى دارد و اکثریت بازاریان قم از وى تبعیت میکنند گورستان جدید را قبول ندارد و در صدد برآمده تا گورستان دیگرى که باصطلاح ملک آن غصبى نباشد تأسیس نماید اقدامات گلپایگانى و نظرات وى در مجالس و منابر طبق معمول وسیله سید محمد آل طه واعظ منعکس میگردد و آل طه که از جهتى بلندگوى گلپایگانى است و از طرفى میخواهد منافع خویشاوندانش را حفظ کند در این زمینه تلاش میکند تا بلکه گلپایگانى را در امر ساختن گورستان دیگرى موفق سازد. شراره

نظریه دوشنبه ـ با تأیید نظریه یکشنبه ایجاد گورستان دیگرى غیر از بهشت معصومه موجب ایجاد دودستگى در بین صاحبان اموات گردیده و چون طرفداران گلپایگانى زمین گورستان بهشت معصومه را غصبى مى‏دانند از دفن اموات در آنجا خوددارى خواهند نمود. لذا عده‏اى دیگر نیز بآنان تأسى خواهند نمود. پارسا

نظریه سه‏شنبه : با تأیید مفاد گزارش و نظرات داده شده به حاج سید على‏اصغر میره‏اى و حاج عبدالعزیز اخوان و چند نفر از وعاظ منجمله سید محمد آل طه تذکرات لازم داده شده که از پیگیرى در امر احداث گورستان دیگرى خوددارى و نیز طى چند روز گذشته نمایندگانى از طرف گلپایگانى از گورستان بهشت معصومه بازدید و محل را جهت دفن اموات بدون اشکال تشخیص داده‏اند. علیهذا تصور میرود که موضوع احداث گورستان از طرف گلپایگانى پیگیرى نشود. رهبر

دایره بررسى آقاى وثوقى. در گزارش روزانه درج گزارش عرضى تهیه شود.