تظاهرات در مسجد آیت‏الله بروجردى


1542 بازدید

تظاهرات در مسجد آیت‏الله بروجردى
درباره: روز چهارشنبه بیست‏وهفتم بهمن

‏ماه مصادف با رحلت امام جعفر صادقاز : ساواک قم تاریخ 24/11/44

به : ریاست شهربانى قم شماره : 2380 رق‏مطبق اطلاع چون قرار است عده‏اى از طلاب تظاهراتى در مسجد آیت‏اله بروجردى و مدرسه فیضیه بنفع خمینى در روز فوق بنمایند و هم‏چنین تراکتهائى پخش نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایند مأمورین مربوطه در جریان امر بوده و در روز فوق‏الذکر مراقبت بیشترى بنمایند.رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم سرهنگ ستاد بدیعى