آیت الله فلسفی: یک عده بهائى که هیچ کجاى دنیا آنها را راه نمی‌دهند می‌خواهند قرآن و اسلام را از بین ببرند


1825 بازدید

آیت الله فلسفی: یک عده بهائى که هیچ کجاى دنیا آنها را راه نمی‌دهند می‌خواهند قرآن و اسلام را از بین ببرند


گزارش1

شماره : 615 تاریخ 8/9/1341محترما معروض میدارد ساعت 830 صبح 8/9/41 آقاى فلسفى واعظ با حضور چند هزار جمعیت در مسجد سید عزیزالله بمنبر رفته و گفته است چون دولت خواسته‏هاى روحانیون را انجام داد قرار نبود این مجلس تشکیل شود ولى من آمدم از شما مردم مسلمان شجاع که تا آخرین سر حد امکان براى حفظ قرآن و اسلام ایستادگـى کردید تشکر بنمایم و بگویم اى مردم: ذیل جوابى که آقاى علم بروحانیون داده نوشته است (اسدالله علم) ولى این اسدالله علم نبود که این کار را انجام داده بلکه مردانگى شما بود.

اضافه نمود که یک عده بهائى که هیچ کجاى دنیا آنها را راه نمیدهند در تمام کارهاى ما رخنه نموده و میخواهند قرآن و اسلام را از بین ببرند علیهذا بر شما واجب است با آنها مبارزه نموده و آنها را نابود نمائید و مبارزه ما با این جماعت باید ادامه داشته باشد سپس رشته سخنرا بجراید کشانده و گفته: اى کاش جراید ما غیرت داشتند و وضعیت حاضره این مجلس را مینوشتند سپس از اقتصادیات و وضعیت مردم صحبت کرده پس از ذکر مصیبت با صداى بلند گفته‏است زنده باد اسلام ـ زنده باد قرآن ـ زنده باد روحانیت. پس از سخنرانى فلسفى چند نفر آخوند بین مردم قلقله انداخته و گفته‏اند قرار بود دولت الغاى تصویب نامه را اعلام کند در صورتیکه فعلاً عدم اجراى آنرا اعلام داشته چند نفر بازارى هم گفته‏اند برویم دکاکین را بازکنیم همان آخوندها گفته‏اند چه کسبى ـ چه کارى.نظریه

آنچه استنباط مى‏شود جریان بهائى گرى را روحانیون دنبال خواهند کرد و بیشتر بغض آنها از تلویزیون میباشد که وسیله ثابت پاسال اداره مى‏شود و آقاى علاء وزیر دربار شاهنشاهى و تیمسار دکتر ایادى را حامى این دستگاه دانسته، آن را مرکز جاسوسى بهائیان و کلیمى‏ها مى‏دانند علیهذا باستحضار مى‏رساند که چندى قبل مقرر گردید تلویزیون ایران را بمبلغ قریب یکمیلیون تومان اداره تبلیغات از ثابت پاسال خریدارى نماید و براى اجراى برنامه صحبت از این بود که سالنهاى فعلى اداره تبلیغات براى انجام برنامه کافیست فقط محلى را باید براى نصب بلندگو در نظر گرفت.

(بطوریکه در اداره تبلیغات صحبت بود ثابت پاسال ساختمان فعلى تلویزیون ایران را بمنظور مهمانخانه ساخته و چنانچه دستگاه تلویزیون از آنجا خارج شود استفاده مهمانخانه از آن محل خواهند نمود.)

در خلال مذاکره براى خرید تلویزیون اختلافى بین تبلیغات و اداره هنرهاى زیبا براى تصاحب و انجام برنامه‏هاى تلویزیون پیش آمد نمود و این جریان متوقف گردید اینک در صورت استقرار رأى اولیاى امور چنانچه صلاح و مقتضى باشد براى آنکه بطور کلى در آتیه دست آویزى براى عناصر مفسد جو باقى نماند چنانچه اجراى برنامه‏هاى تلویزیون بعهده اداره تبلیغات و انتشارات واگذار گردد بُرنده‏ترین سلاح از دست این عده خارج و باین ماجرا خاتمه داده خواهد شد.

اعلامیه دولت و اعلامیه دیگرى که صبح امروز در مسجد سید عزیزالله بین مردم تقسیم میشد بپیوست تقدیم و موکول باوامر عالیست. نشاط

از نظر بخش 332 اقدامى ندارد و جریان مسجد سید عزیزالله گزارش گردیده است درج شده

باستحضار رؤساى بخشهایى 333 و 336 برسد سپس در پرونده انجمنهاى ایالتى و ولایتى

بایگانى شودثابتى 12/9/41

بهره‏بردارى شد در پرونده مربوطه بایگانى شود 25/9/41

از نظر بخش 335 اقدامى ندارد در پرونده مربوطه بایگانى شود مهرى 28/9/

1 ـ گزارش دیگرى نیز از این مجلس به شرح زیر براى ساواک توسط منبع دیگرى تهیه شده است:

موضوع: برگزارى مراسم در مسجد سید عزیزالله

تاریخ : 8/9/41

محترما معروض میدارد:

بنا بدعوت قبلى که از طبقات مختلف مردم شده بود از ساعت 6 صبح روز 8/9/41 بتدریج بازاریان طلاب علوم دینى و تعدادى از دانشجویان دانشگاه در مسجد سید عزیزالله تجمع نمودند. در ساعت 9 آقاى فلسفى بمسجد وارد و مردم براى ورود ایشان صلوات فرستادند نامبرده پس از یکربع بمنبر رفته و گفت ضمن آمدن بمسجد متوجه شدم که اکثر مغازه‏هاى بازار بسته است اینموضوع براى من دلگرم کننده بود زیرا حس کردم این خواسته عموم طبقات میباشد و با این ترتیب آقایان بازاریان علاقه و صمیمیت خود را نسبت بعلماء و روحانیون نشان دادند و عملاً از آقایان علماء پشتیبانى شد و این تنها احترامى بوده است که مردم براى پسر پیغمبر (ص) قائل شدند زیرا در چند شب پیش‏که در بین علماء براى بستن بازار مذاکره شد عموما اظهار نظر کردند که بستن بازار را بمیل و اراده خود بازاریان واگذار نمائیم من میخواهم بمخبرین جراید داخلى و خارجى که بدون شک در این مجلس حضور دارند با نهایت شهامت اعلام نمایم که ما براى کشیدن چپق دور هم نمى نشینیم بلکه میخواهیم قانون اساسى را حفظ نمائیم زیرا در سرنوشت مملکت ما دخالت دارد آقایان باید این‏ابراز احساسات بى‏شائبه طبقات مختلف مردم نسبت بعلماء علماء را در جراید درج نمایند.

مردم زنده باشید بیدار باشید در هر مورد باید مسلمانان دست اتفاق و اتحاد بهم داده و در پایدارى مملکت و دین اسلام بکوشند آخر در مملکت ما مردها چه اختیارى دارند که بزنها هم حق رأى داده شود فقط اگر این جریان عملى میشد اسلام از بین میرفت. من مبارزه ایرا شروع کرده‏ام که میدانم برایم گران تمام مى‏شود ولى چه عیبى دارد که در راه اسلام کشته شویم بعد از اینکه دولت در ساعت 22 دیشب تصویبنامه مورخه 14/7/41 را لغو نمود و اعلام داشت که مفاد آن از این تاریخ قابل اجرا نیست من فکر کردم که تشکیل این جلسه دیگر لزومى ندارد ولى برخود واجب دانستم که براى عرض تشکر از برادران دینى در این مجلس حضور یافته و بمنبر بروم عین نامه ایکه ساعت 1 بعد از نصف شب دیشب از طرف آقاى نخست وزیر براى حضرت آیت الله تنکابنى ارسال شده قرائت میکنم. متن نامه این بود که «دیشب هیئت وزیران تشکیل شد و تصویبنامه مورخه 14/7/41 را لغو نمود و منظور من از کتاب آسمانى هم همان قرآن مجید بوده و هیچ منظورى از این جریانات نداشتم زیرا خود یکفرد مسلمان هستم.» با این ترتیب خواسته آقایان علماء و عموم مسلمانان ایران صورت عمل بخود گرفت و در این جلسه ما به اشخاصیکه بدین اسلام کمک میکنند دعا مینمائیم و کسانیرا که بدعت بد میگذارند اگر قابل هدایت هستند از خداوند میخواهیم که هدایتشان فرماید و در غیر اینصورت نابود سازد. وضع بازار ـ قبل از ورود آقاى فلسفى بمسجد ـ عده در مسجد حضور داشتند و مغازه‏هاى دهانه بازار و بازار زرگرها و قسمتى از کفاشها و کیلوئى فروشها باز بود ولى سایر دکاکین بازار که اکثریت قابل ملاحظه (که) تا این ساعت با آنها بود؛ بسته بودند که بتدریج ضمن اطلاع از نظریه آقایان علماء مبادرت به باز کردن مغازه‏هاى خود نمودند در خاتمه مجلس با وجودیکه از طرف آقاى فلسفى دستور اکید داده بود که با نهایت آرامش مجلس را ترک نمایند معهذا عده(اى) بطور حرکت دسته جمعى در حالیکه سرکار سرهنگ خاتمى نیز در جلو آنها در حرکت بود و با فشار ویرا بجلو میراندند بمحض رسیدن به مسجد شاه همگى شعار «اسلام پیروز است» میدادند که با کمک مأمورین کلانترى 8 متفرقه شدند. ضمنا تعدادى اعلامیه توزیع گردید که نمونه‏هائى از آن بپیوست تقدیم میگردد. جمعیت در حدود 6 هزار نفر بنظر مى‏رسید.

رئیس ساواک بخش 3

صدارت

اقدام شد. بایگانى شود